top of page

Khối CLB Luyện đề là các CLB đặc biệt dành việc ôn luyện thi chuyển cấp dành cho học sinh lớp 5 của trường Tiểu học Jean Piaget. 3 CLB Luyện đề chính là: Tiếng Việt, Tiếng Anh và Toán

I. Tiếng Việt

KHỐI CLB LUYỆN ĐỀ

bottom of page